คู่มือการใช้ ตุ๊กตาเลียนแบบทารก

คู่มือการใช้ ตุ๊กตาเลียนแบบทารก

โดย ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การจัดการเรียนการสอนวิชา การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกับของจริงโดยเฉพาะการนำตุ๊กตาทารกมาฝึกปฏิบัติการบริบาล ตุ๊กตาทารกที่มีขายอยู่ในปัจจุบันลักษณะคล้ายทารกก็จริง แต่เมื่อนำมาฝึกปฏิบัติการอุ้มทารก พบว่าลำตัวตุ๊กตาทารกมีลักษณะแข็ง ขยับแขนขายากลำบาก จะฝึกอุ้มทารก ท่าต่างๆ ก็ไม่ถนัดทำให้การฝึกปฏิบัติขาดการรับรู้ถึงการสัมผัสที่นุ่มนวลของการอุ้มเด็กทารกตัวจริง การรับรู้ที่นักศึกษาได้จึงคล้ายกับการอุ้มท่อนไม้
จากปัญหาดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ทำให้ผู้วิจัยพยายามคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาจึงคิดประดิษฐ์ตุ๊กตาเลียนแบบทารกขึ้น ผู้วิจัยทดลองทำตุ๊กตาเลียนแบบทารกโดยใช้วัสดุต่างๆ ลองผิดลองถูกหลายครั้ง จนพัฒนาตุ๊กตาเลียนแบบทารก ที่มีลักษณะใกล้เคียงคล้ายทารกจริง เมื่อให้นักศึกษาทดลองฝึกอุ้ม ก็สามารถรับรู้ได้ว่าคล้ายกับอุ้มทารกจริงๆ ผลของความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ผู้วิจัยได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ต่อมาผู้วิจัยได้มีโอกาสฝึกอบรมการปฐมพยาบาลที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มีการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการช่วยทารก (แรกเกิด- 1 ปี) กรณีสำลักสิ่งของเข้าอุดหลอดลมหายใจไม่ออก ได้ฝึกปฏิบัติกับตุ๊กตาทารกทั่วไปที่ลำตัวแข็งไม่ยืดหยุ่น ผู้วิจัยจึงนำตุ๊กตาเลียนแบบทารกที่ประดิษฐ์ขึ้นให้วิทยากรใช้สอนสาธิตฝึกปฏิบัติและมอบให้วิทยากรไปทดลองใช้ จำนวน 2 ตัว คือตุ๊กตาเลียนแบบทารกเพศหญิงและชาย จนได้รับการตอบรับจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ว่าตุ๊กตาเลียนแบบทารกนี้ใช้ได้ดีมาก ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงทำหนังสือขอสนับสนุนหุ่นทารก จำนวน 10 ตัว จากอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น ผู้วิจัยได้ทำการผลิตและเรียนเชิญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานการส่งมอบตุ๊กตาเลียนแบบทารกให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “ตลาดนัดนวัตกรรม” สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2547 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
ในนามของผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.มณี เลิศปัญญานุช คณบดีคณะคหกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการวิจัยมาโดยตลอด ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ใช้ตุ๊กตาเลียนแบบทารกเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมาจนถึงทุกวันนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณในกำลังใจของผศ.ดร.สมประสงค์ และครอบครัวภาษาประเทศ ที่เป็นแรงสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้

เอกสารคู่มือการใช้ ตุ๊กตาเลียนแบบทารก

คู่มือการใช้ตุ๊กตาเลียนแบบทารก (6.6 MiB, 595 downloads)