กำหนดการพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย

กำหนดการพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์  และไหว้ครูแพทย์แผนไทย

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

วันอาทิตย์ที่  ๒๒ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 

เวลา  ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.     ประกอบพิธีบูชาและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะ

  • นำเครื่องบวงสรวงสำรับอาหารคาว หวาน ณ แท่นบูชา พระพุทธราชมงคล พระพิรุณ พระภูมิเจ้าที่ และปู่แป๊ะ อาจารย์ใหญ่

 

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

–  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธาน โดยอาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์ รัฐ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)

–  พระสงฆ์เจริญภาวนาพิธี

–  บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

–  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ประกอบพิธีบูชาบรมครู ฝากตัวเป็นศิษย์ และครอบครู

–  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ อาจารย์ใหญ่  อาจารย์ผู้ล่วงลับ
ประธาน โดยอาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์ รัฐ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)

–  ประกอบพิธีบูชาบรมครู  ชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประธาน โดย อ.โกศิล ชัยประสิทธิกุล

–  พิธีไหว้ครูวิชาชีพและรับมอบตัวเป็นศิษย์

– นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู
– นักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู
– นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน
– พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษานำเครื่องบูชาครูมอบแด่ครู

– ครูเจิมหน้าผากรับตัวเป็นศิษย์

– นักศึกษาร้องเพลงพระคุณที่สาม

 

ครูรับมอบตัวศิษย์      อ.โกศิล ชัยประสิทธิกุล, อ.วิทยา ทุมมาปักษ์

 

………………………………………………………………….………………………………………

หมายเหตุ การมอบตัวเป็นศิษย์

สำหรับนักศึกษา   เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 6 บาท

สำหรับศิษย์เก่า    เตรียมเงิน 12 บาท, เทียนขี้ผึ้งแท้ 1 บาท, ธูปเทียนแพพร้อมกรวย, หนังสือตำราแพทย์แผนไทย

 

เนื่องด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจำภาคการศึกษา 2561 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวที  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประเพณี  วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ของความเป็นไทยที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5921999 สำนักงานวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย