ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ