คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คู่มือปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี