รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์อากาศยาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบินบริการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์อากาศยาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบินบริการ
รับสมัครเฉพาะคุณวุฒิ ม.6/ปวช.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี