รับสมัครนักศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รับสมัครนักศึกษา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ www.tcas.rmutt.ac.th

“หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิส์อากาศยาน ” (4ปี) 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 วิทย์-คณิต และ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

  • หลักสูตรบูรณาการ เน้นการเรียนและปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตฐาน ICAO “
  • หลักสูตรได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ตามนโยบายรัฐบาลฯ
  • หลักสูตรได้รับการรับรองการสอบวัดความรู้ ตามมาตรฐานสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการบินยุโรป EASA

อ่านรายละเอียดหลักสูตร

ระบบรับสมัครออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท์ : 02-549-4620

website : www.avionics.rmutt.ac.th

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน