เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561

ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา

ชั้น 1 อาคารศึกษา 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*ไม่เว้นวันหยุดราชการ*

 

ดาวน์โหลด คุณสมบัติของผู้สมัคร

property-education-2561 (240.0 KiB, 2870 downloads)

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

Application Form For Graduation (173.6 KiB, 701 downloads)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-549-3207,02-549-3213