รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านการบริการและการบิน

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านการบริการและการบิน

ระหว่างวันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2561

อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

–  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ผู้ผ่านคุณสมบัติตามความเห็นคณะกรรมการโครงการ

–  มีใจรักการบริการ และ พร้อมท างานด้านอุตสาหกรรมการบริการการบิน

–  ต้องเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์

–  หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่เข้าอบรมวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ และทางทีมงานจะทำการเชิญผู้เข้าร่วมสมัครที่ลงชื่อสำรองขอเข้าร่วมโครงการ

–  รับจำนวน 60 คน เท่านั้น

 

กำหนดการ

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2561
วันสอบสัมภาษณ์ 29 – 30 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2561

 

ช่องทางการสมัคร

–  เข้าสมัครร่วมอบรมได้ที่: https://goo.gl/forms/Q6KZI5zBj7kMr3MA3

–  ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.larts.rmutt.ac.th และโปรดส่งแฟกซ์มาที่ 02-577-5017 (หมายเหตุเข้าร่วมโครงการ)

–  ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1KiNRl59Bn-p2GOPWqE93tqVfUtSnm2bv/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่

GroundService (130.8 KiB, 240 downloads)

การตอบกลับผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ผ่านการพิจารณา จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
  2. ประกาศรายชื่อผ่านอีเมล์ผู้เข้าร่วมโครงการ และหน้าเว็บไซต์ www.lartsr.rmutt.ac.th

หากท่านมีข้อสงสัย ติดต่อ: คุณรุ่งนภา ซึงเจริญ คุณสงกรานต์ เท้งศิริ โทร. 02 549 4933-34

 

ตารางอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1-22 มิย. 2561 (อบรม จ. – ศ.)

หลักสูตร Ground Service

(การบริการงานภาคพื้น)

(5 Days)

1 มิ.ย. 2561 4 มิ.ย. 2561 5 มิ.ย. 2561 6 มิ.ย. 2561 7 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศ IRREGULARITY PASSENGER

HANDLING

CATERING & HYGINE CARGO SMS
อ. จุฑาทิพย์ จันทระ อ. จุฑาทิพย์ จันทระ อ. เมธาวี ธรรมะเกษร อ. วีระสิฐ ศิริผล อ.จุฑาทิพย์
GUEST SPEAKER & RMUTT LECTURER

 

หลักสูตร

Personal Grooming

(การเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลิกภาพและการแต่งกาย)

(3 Days)

8 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561
PERSONALITY PERSONAL MAKEUP

– HAIR

– FACE

– WALK

– SIT

– ETC.

WORK SHOP

– SELF MARK UP

อ. จันทร์จิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา อ. จุฑาทิพย์ จันทระ อ. ฐาน ธัญศญาพร และทีมงาน MTI
ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล อ. ฐาน ธัญศญาพร และทีมงาน MTI ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
GUEST SPEAKER & RMUTT LECTURER

 

หลักสูตร

English For Airline Business

(ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจสายการบิน)

(4 Days)

13 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561
ENGLISH FOR

GROUND OPERATION

ENGLISH FOR

PASSENGER HANDLING

ENGLISH FOR

CARGO

ENGLISH FOR

CATERING & HYGINE

อ. จุฑาทิพย์ จันทระ อ. จุฑาทิพย์ จันทระ อ. วีระสิฐ ศิริผล อ. จุฑาทิพย์ จันทระ
อ. เมธาวี ธรรมะเกษร
GUEST SPEAKER & RMUTT LECTURER

 

หลักสูตร

APTITUDE TEST

(การทดสอบทัศนคติ)

(1 Days)

Day 13
WHAT IS APTITUDE TEST?

HOW TO SOLVE APTITUDE TEST?

TECHNIQUES USED BY TO APTITUDE TEST.

EXERCISE TEST.

กัปตัน กิตติศักดิ์ เจนวัฒนานนท์
ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
GUEST SPEAKER & RMUTT0 LECTURER

 

หลักสูตร

Apply, Interview and Group Discussion Airline Jobs

(การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และ การทาสัมภาษณ์งานแบบกลุ่มของสายการบิน)

(3 Days)

19 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 จบการอบรมหลักสูตร และ รับประกาศนียบัตร
– AIR STEWARDS

– AIR HOSTESS

GROUND SERVICE

– GROUND OPERATION

– PASSENGER HANDLING

– CARGO

– CATERING & HYGINE

อ. สุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ อ. สุทธิพงษ์ จันทระ อ. จุฑาทิพย์ จันทระ
อ. วีระสิฐ ศิริผล
GUEST SPEAKER & RMUTT LECTURER

 

***** ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และท่านจะได้รับการยืนยันตารางในวันอบรมวันแรก *****