ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีกำหนดให้มี การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมู ลและนโยบายของมหาวิทยาลัยรูปแบบการเรียน การสอนกฎระเบียบ แนวประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุ และสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยกำหนดจัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 13, 14,15 และ 21 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพบผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อรับทราบ นโยบายการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ/วิทยาลัย สถานที่
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 08.30 – 12.00 น.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดมใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 08.30 – 12.00 น.  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ห้องประชุมวิกตอเรีย สำนักงานอธิการบดี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์  ห้อง AR 203 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  สถานบริการสุขภาพและสปา คลองหก อ.ธัญบุรี
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 08.30 – 12.00 น.  คณะบริหารธุรกิจ  ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะศิลปศาสตร์   ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 07.00 – 12.00 น.  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 พฤษภาคม  2561  มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลิงก์แบบตอบรับออนไลน์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbdYjO5ruLUMnoa_A3IJbrHF_zULcOd0hh03pDNRvbDJyxww/viewform


ติดต่อสอบถามกองพัฒนานักศึกษา

โทร.0 2549 3024, 0 2549 3025, 0 2549 4030

โทรสาร 0 2549 3682 และ 0 2577 5010

หนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม61 (37.3 KiB, 206 downloads)