โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ธุรกิจ น้ำหมักชีวภาพ เอนกประสงค์

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ธุรกิจ น้ำหมักชีวภาพ เอนกประสงค์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีการจัดอบรม การทำธุรกิจน้ำหมักชีวภาพเอนกประสงค์
(EM) ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประกิบธุรกิจในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป
ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.ubi.rmutt.ac.th./?p=645