หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินรางวัลสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกตำแหน่งที่ต้องประเมิณผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริการกองทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และให้ให้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๔ บุคลากรสายสนับสนุน ที่จะได้รับเงินรางวัล ต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น ในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ข้อ ๕ การจ่ายเงินรางวัลสำหรับสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำปหน่งสูงขึ้นให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
(๑) ระดับชำนาญงานหรือชำนาญการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ระดับชำนาญงานพิเศษหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (1.4 MiB, 230 downloads)