กิจกรรม รับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดนโยบายและมาตรการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อน รับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องยังมีผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง โดยให้จัดกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา ไม่มีกิจกรรมที่รุนแรง ไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงกำหนดนโยบาย มาตรการ การจัดกิจกรรมต้อน รับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ตามไฟล์แนบนี้

ประกาศรับน้องใหม่ ปี2561 (1.4 MiB, 4360 downloads)