รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง ปวช./ปวส.) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

(รับเฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มแผนรับ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง สำหรับ ปวช. / ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดในระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง สำหรับ ปวช. / ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้ที่มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง สำหรับ ปวช. / ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครฯ นำไปชำระเงินที่สถาบันการเงินตามรายชื่อที่ปรากฎในใบชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2561 โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครรายละ 300.- บาท (วันสุดท้ายผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ก่อนเวลา 22.00 น.)

                    ทั้งนี้ ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือก /ขั้นตอนการสมัคร /อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปรากฏในระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง สำหรับ ปวช. / ปวส.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.admission.rmutt.ac.th ขั้นตอนการสมัครแนบท้ายประกาศฉบับนี้

NameSizeHits
1.ประกาศรับสมัคร สอบตรง 61143.4 KiB629
2.แนบท้ายประกาศฯ สอบตรง เพิ่มเติม 61122.4 KiB441
3. ปฏิทินรับสมัคร ปวช. ปวส. เพิ่่มเติม 6186.0 KiB615