การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ วันที่ 18 ก.ค. 2561

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ วันที่ 18 ก.ค. 2561

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการ

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561  –  เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  –  ประกาศผลการพิจารณาบทความ

30 มิถุนายน 2561  –  วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง

 

ประเภทการนำเสนอ

ภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

 

ประเด็นการนำเสนอ

–   วิจัยในชั้นเรียน

–   ไอที และอีเลิร์นนิง

–   สิ่งประดิษฐ์

–   เทคโนโลยี

–   อุตสาหกรรม

–   วิจัยการศึกษา

–   นวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยี

 

ค่าลงทะเบียน

  การนำเสนอ   ประเภท   ค่าธรรมเนียม
  ภาคบรรยาย   บุคคลทั่วไป   ล่วงหน้า 1,500 หน้างาน 2,500
  นักศึกษา   ล่วงหน้า 1,000 หน้างาน 2,000
  ภาคโปสเตอร์   บุคคลทั่วไป   ล่วงหน้า 1,500 หน้างาน 2,500
  นักศึกษา   ล่วงหน้า 1,000 หน้างาน 2,000
  สิ่งประดิษฐ์   บุคคลทั่วไป   ล่วงหน้า 1,500 หน้างาน 2,500
  นักศึกษา   ล่วงหน้า 1,000 หน้างาน 2,000
  ผู้เข้าร่วมประชุม   บุคคลทั่วไป   ล่วงหน้า 1,000 หน้างาน 1,500
  นักศึกษา   ล่วงหน้า    500 หน้างาน 1,000

 

ติดต่อสอบถาม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

E-Mail : ili@rmutt.ac.th

Tel. : 02-549-4707, 02-549-4735, 02-549-4752, 02-549-4753, 084-010-073