รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

***************************

             

                   ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะ รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเท

เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

มีความสามารถด้าน การติดตั้งและดูแลแก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่

มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน

มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.arit.rmutt.ac.th/2018/04/recruitment/