โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลข่าวได้ที่ www.rmutt.ac.th, www.fa.rmutt.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 549 4580-1 สำนักงานภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลิงค์ตอบรับเข้าร่วมโครงการออนไลน์ https://goo.gl/forms/JkDT5vjhYnWlNOrS2