กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืม กองทุน กยศ. / รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืม กองทุน กยศ. / รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่จะประสงค์จะกู้ยืมเงิน กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2561
(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืม และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา)
ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4
อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่สะดวกมาในช่วงเวลาดังกล่าว
ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอกู้
ในวันที่ 28-29 เมษายน และ 12 พฤษภาคม 2561
ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
อาคารยิมเนเซี่ยม

รายละเอียด : www.sd.rmutt.ac.th/?p=7975#more-7975