โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียน บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

 โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเขียน บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ขอเชิญ อาจารย์และนักวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   เข้าร่วม โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “RMUTT Publication Clinic : Manuscript  Writing Camp” กิจกรรมที่ 1 ภาคบรรยาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการเขียน บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  ISI/Scopus/PubMed ที่มีค่า Quartile 1 หรือ 2  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561   ผู้สนใจโปรดติดต่อได้ที่   สถาบันวิจัยและพัฒนา  โทร.02 549 4681