แอปพลิเคชั่น แนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แอปพลิเคชั่น แนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
1. นายวิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวมาริษา ศรีวิชัย
3. นางสาวช่อทิพย์ นวลจันทร์

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนำมาใช้งานกันได้ตาม QR Code จาก Poster