ตอบแบบสอบสำรวจออนไลน์

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม

         กองกฎหมายได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานจึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบสำรวจออนไลน์จากลิงค์เพื่อทำแบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfydvxI5G6NHAWlYb9lNRFNjOR9RhSav4A940aCTg_IKR-LAg/viewform