ตรวจสอบรายชื่อผู้ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้ ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อคือผู้ที่ยื่น ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กับทางมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาดำเนินการและปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารที่สัสดีจังหวัดตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาภายในเดือนมีนาคม 2561
2. ในวันตรวจเลือกฯ นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.35) จนการตรวจเลือกเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ ในวันตรวจเลือก และจะต้องได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จากคณะกรรมการตรวจเลือกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับหมายเรียก (แบบ สด.35 )ของนายอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร เพื่อให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกในปีต่อไป
3. หลักฐานที่ผู้ขอผ่อนผันจะต้องนำไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
3.1 ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
3.2 หมายเรียก (แบบ สด.35)
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน
3.4 หลักฐานการศึกษา (เฉพาะผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป)