โครงการ มาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร

โครงการ มาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการ มาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร 6 อาชีพ คือ คลังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5 การผลิตยาจากสมุนไพร ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5 การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5  การผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร  ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5 การตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5 และ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชั้น 3 ชั้น 4 และ ชั้น 5  ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยุค 4.0 เมื่อได้ มาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินประสิทธิภาพ และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ด้านสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ในที่สุด

การจัดทำโครงการนี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอาชีพ เช่น โรงพยาบาลอู่ทอง บจก.บางกอกดรัก บจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี บจก.อุทัยประสิทธิ์ บจก.ขายยาเพ็ญภาค บจก.แสงสว่างตราค้างคาว บจก.อัตถ บิวตี้ แคร์ บจก.พีที อินโนเวชั่น บจก.กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 0-2617-7970

หรือที่ www.tpqi.go.th

โครงการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาผลิตภัณฑ์ยาและยาสมุนไพร (66.2 KiB, 104 downloads)