โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งกำหนดความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นลำดับแรก เพื่อนำไปสู่ทักษะชีวิตและสังคม (Soft skills) ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันของภาคประกอบการเป็นอย่างสูงที่เป็นไปอย่างเสรีต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเชื่อมโยงไปสู่ประชาคมโลกในปัจจุบัน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดจะจัดโครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 17.00 – 19.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เพื่อใช้ในจัดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

สถานที่สอบ
ใช้ห้องเรียน 1003, 1004, 1005 และ 1006 ชั้น 10 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น