รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี จำนวน 4 คน

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี จำนวน 4 คน

หลักการและเหตุผล 

ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะเวลา 5 ปีที่ 6 โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศและนานาประเทศ จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสนับสนุนการหารายได้พิเศษให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเป็นการคืนทุนให้แก่นักศึกษา และเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเอง และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเป็นค่าครองชีพและรับผิดชอบตนเอง นักศึกษายังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ช่วยดูแลและสอนการทำงานให้แก่นักศึกษา ประกอบกับในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อครอบครัว และค่าครองชีพสูง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือครอบครัวและต้องการพึ่งพาตนเองมากที่สุด จึงสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมาสมัครงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนกับฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ มทร.ธัญบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าเว็บไซต์จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของข้อมูลโครงการที่จัดทำขึ้นและเพื่อให้นักศึกษามีรายได้พิเศษระหว่างเรียนและได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน จะเห็นได้ว่าทั้งนักศึกษาและหน่วยงานมีความต้องการตรงกัน มหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนสามารถทำงานหารายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างงานให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน และเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ

โดยมีค่าตอบแทน  ดังนี้

– ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2561

– ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 40 บาท วันละ 3.5 ชั่วโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธ. ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้าน อพ.สธ.-มทร.ธ. บนเว็บไซต์

2.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธ. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คุณสมบัติทั่วไป
1 นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มีความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมประเภท CMS
– มีความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบกราฟฟิก เช่น Photoshop, Illustrator
3. มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ
4. มาปฏิบัติงานได้อย่างน้อย วันละ 3 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ที่กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ เอกสารการลงทะเบียน
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
4. ตารางเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้ (ให้นักศึกษาจัดทำมาเพื่อยื่นคู่กับใบสมัคร)

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0 2549 3083
หมายเหตุ : ในวันยื่นเอกสารการสมัคร จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ณ วันที่ส่งเอกสารการสมัคร

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-30 มีนาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 เมษายน 2561 ทาง www.rmutt.ac.th และ www.job.rmutt.ac.th

ใบสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time
349.5 KiB
496 Downloads
Details