ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ไปยังสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ และเผยแพร่ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หน้าหลักของหน่วยงาน  นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ขอรายงาน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

NameSizeHits
4.3.1-รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 25601.2 MiB352
4.3.2-การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม ปีงบประมาณ 2560144.2 KiB154
4.3.3-การปันส่วนจากหน่วยงานเข้าสู่กิจกรรม ปี 2560274.7 KiB133
4.3.4-การปันส่วนจากกิจกรรมสู่ผลผลิต ปีงบประมาณ 2560742.3 KiB168
4.3.5 การทบทวนเกณฑ์การปันส่วนค่่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 25602.6 MiB345