ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ เพื่อสร้างคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารพร้อมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของท่าน โปรดให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ชั้น ๑ อาคารโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/lDUzwuuAN3JC83eF3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติเข้าร่วมงาน และขอความกรุณาจากท่านแจ้งตอบรับยืนยันการเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯ จักได้เตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกสำหรับท่านเป็นการต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และสนับสนุนของท่านมา ณ โอกาสนี้