แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC ของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561
**กรุณากรอกแบบสำรวจ