เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของ คุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นสุดท้าย

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของ คุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นสุดท้าย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3207, 02-549-3213

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือ ฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1มาตรฐาน และได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักฐาน

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม หรือ
5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558-2559 ให้แนบสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา หรือ
6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง จะต้องดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

NameSizeHits
กำหนดการจัดฝึกอบรม 9 มาตรฐาน194.0 KiB319
ใบสมัคร112.8 KiB171