The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color

The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

กำหนดการจัดโครงการ
-ปิดรับบทคัดย่อ                                                                    31 มีนาคม 2561
ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อ (ปิดรับการส่งบทคัดย่อแล้ว)    31 พฤษภาคม  2561
-แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย                                       30 มิถุนายน 2561
-เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า (Early birds registration)                1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561
-ปิดรับบทคัดย่อฉบับเต็ม (Full abstract)                                 30 กันยายน 2561
-เปิดรับลงทะเบียนแบบปกติ                                                      1 ตุลาคม 2561
-นำเสนอผลงานวิจัย (Conference programs)                       5-7 ธันวาคม 2561

Proposal (148.0 KiB, 208 downloads)

 

 

 

สามารถติดคามรายละเอียดงานประชุมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

ติดต่อสอบถาม

Call : 0-2549-4538
Email :  aca2018secretary@rmutt.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ACA2018