โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยังคงดำรงเรื่องการรักษาวัฒนธรรมของชาติอันได้แก่ ศิลปะการแสดงนาฏดุริยางค์ที่ยังคงสืบทอดในกระแสการพัฒนาที่รัฐและหน่วยงานต่างๆ มุ่งส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมยังคงเปรียบประดุจกับ น้ำในใบบัว ที่ไม่มีวันซึมซับเข้าไปในใบบัวได้หากปราศจากความเข้าใจอันดีงาม ศิลปะการแสดงนาฏและการบรรเลงดนตรี เป็นสิ่งที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านาน และต้นแบบในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี จึงพร้อมในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากแหล่งข้อมูลในเชิงประจักษ์ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่สืบทอดกันได้

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัด โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี    โดยมีกำหนดดำเนินโครงการ

– นำเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีคีตศิลป์ไทย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม    พ.ศ. 2561

– นำเสนอผลงานการแสดงดนตรีคีตศิลป์สากล ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมรามราฆพ ชั้น 5 อาคารนาฏศิลป์และตุริยางค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี