ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นนำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดในการบริหารคณะต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา (261.5 KiB, 167 downloads)