รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ดร.นงลักษณ์ พรหมทอง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ

ในการนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 8 ชุด พร้อมไฟล์ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาก่อนเวลาการนำเสนอ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (294.6 KiB, 109 downloads)