ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการ ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการ ประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

จัดโครงการประกวดแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดภาพยนตร์สั้น กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iSFC2018
ลักษณะของผลงาน
ภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ ” PLACE” สถานที่…ที่สะท้อนผ่านมุมมองทางด้านความคิด วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายไปตามกาลเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2คน
หมายเหตุ ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในใบสมัคร)
3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
a) RT-TEP
b) TOEIC
c) Tell me more (Placement/progress Test)
d) Tell me more (Achievement Test)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่เกิน 3นาที รวมไตเติ้ลและเครดิตไตเติ้ล
2) ผลงานภาพเคลื่อนไหวต้องมีบทบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle)
3) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่นักศึกษาเป็นผู้ผลิตจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
4) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยพิจารณาทักษะทางด้านกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นรายบุคคล
5) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถนำไปเผยแพร่ได้

เกณฑ์การพิจารณาผลงานภาพเคลื่อนไหว
1) ด้านเนื้อหา : ผลงานภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวดและมีการนำเสนอแนวคิดที่โดดเด่น
2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ : มีการออกแบบการเล่าเรื่องและการผลิตได้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงมีเทคนิคในการนำเสนอผลงานภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ
3) ด้านทักษะการผลิต : มีการใช้เทคนิคพื้นฐานทางภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี อาทิ การควบคุมภาพ เสียงและการลำดับตัดต่อภาพ
4) ด้านความเป็นต้นฉบับ : ผลงานที่ส่งแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากตัวผู้ผลิต ที่ไม่ได้ดัดแปลงหรือคัดลองจากผลงานผู้อื่น

การส่งผลงาน
1) บันทึกผลงานภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอขนาดไม่ต่ำกว่า 720×480 (NTSC) หรือ 720×576 (PAL) ลงบนแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น (ขอสงวนไม่คืนผลงาน)
2) อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
a) ไฟล์วิดีโอผลงานขนาดไม่เกิน 352×240 (NTSC) หรือ 352×288 (PAL) ชนิดไฟล์ .MP4
b) ไฟล์บทภาพยนตร์ (.docx)
c) ไฟล์บทภาพ (storyboard) ถ้ามี กรณีวาดลงกระดาษ สามารถถ่ายเป็นรูปภาพได้
d) ไฟล์เพลงประกอบ
e) ไฟล์ภาพประกอบกราฟิกหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อ้างอิง (ถ้ามี)

โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ sfc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น sfc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน

โปรดลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hiu.rmutt.ac.th