ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการ เขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการ เขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

จัดโครงการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันเขียนโปรแกรม กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iCPC2018
ลักษณะของผลงาน
หัวข้อหลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นคือ Japanese Tourists

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผู้สมัครเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 แอพพลิเคชั่น
3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
a) RT-TEP
b) TOEIC
c) Tell me more (Placement/progress Test)
d) Tell me more (Achievement Test)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน

ด้านซอฟต์แวร์
1) ตัวแอพพลิเคชั่นอยู่ในรูปแบบโมบาย (Android, iOS, etc.) หรือ ทำเป็น cross-platform
2) ควรมีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บไว้ที่ server

ด้านฮาร์ดแวร์ (ส่วนเสริม ถ้ามี)
3) ตัวแอปพลิเคชั่นสามารถใช้คู่กับอุปกรณ์อาร์ดแวร์อื่น ๆ ร่วมได้ เช่น Smart Watch, Smart Glasses, Smart Wearable, และอุปกรณ์ IoT อย่างอื่น

การส่งผลงาน
การส่งผลงานชิ้นสมบูรณ์ ผู้สมัครจำเป็นต้องบอกวิธีการติดตั้ง และทดสอบแอปพลิเคชั่นดังกล่าวอย่างชัดเจน มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และมีลิงค์เพื่อดูวิดีโอสาธิตการทำงานของระบบ ให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบผลงานได้ ถ้ามีการ upload ขึ้น Play Store หรือ App Store จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษ

รายงานเอกสารที่ส่งมอบพร้อมผลงานต้องประกอบไปด้วย

1) ความเป็นมาและปัญหา

2) เทคโนโลยี, เทคนิคที่ใช้

3) การออกแบบ

4) การสาธิต/ทดสอบการทำงานของระบบ

ส่งตัวผลงานโดยอัพโหลดไฟล์งาน พร้อมทั้งข้อมูลอ้างอิงทุกอย่าง เช่น หลักการแนวความคิด ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ผังงานระบบ (System Flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) เป็นต้น อัพโหลดขึ้นบน Google ไดรฟ์ โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ cpc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น cpc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

ตัวชิ้นงานจะเน้นที่ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
• Concept
• Innovation
• Degree of Perfection
• Technical Element
• Design of Program
• Source Code Document

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน

โปรดลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hiu.rmutt.ac.th