ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

————————————————–

ตามที่คณะกรรม การสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับสมัครการเสนอชื่อ สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1193/260 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรม การสรรกาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียงลำดับตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร บุญส่ง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกศนำเสนอ วิสัยทัศน์การนำพา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ เพื่อรองรับยุทศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 45 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี