โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม พุทธศักราช 2561

โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม พุทธศักราช 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลป วัฒนธรรม ของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น ๒ ประเภท คือ ปนะเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง จำแนกออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรม ด้านศาสนา
๒. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ
๓. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้าน วัฒนธรรม
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เป็นรูปเล่มเข้าคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกิน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

NameSizeHits
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือก2.5 MiB288
แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 2561 (ใบสมัคร)97.2 KiB189
แผนและแนวทางในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 256157.7 KiB212