ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูชาวต่างประเทศ

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 9 มกราคม 2561เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดลือกและจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว และประกาศ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว และจะประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2561 นั้น
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก รายละเอียดที่  http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=5994