ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็น คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็น คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็น คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4 -18 ธันวาคม 2560 บัดนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณา จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนทื นิยมผล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร บุญส่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติเทพ ไข่เพชร
4. นายนภดล กลิ่นทอง

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อ บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (1.2 MiB, 75 downloads)