ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

รับสมัครครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ด้วยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่1187 / 2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง กำหนดกรอบอัตรากำลังและเลขที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการรับสมัครครูผู้ช่วย
1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวไทยรร.สาธิตฯ
2. แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ชาวไทย
3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศรร.สาธิตฯ
4. แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ภาษาอังกฤษ