รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 12-25 ธันวาคม 2560 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น
ในการนี้จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : https://rmutt.thaijobjob.com./