ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้ปกครอง เป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้นำ ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ใช้เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ที่ผู้ปกครอง เป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้นำ ใบแจ้งยอดการชำระเงิน /ใบเสร็จรับเงิน
ที่ ชำระผ่านธนาคาร มีลายเซ็นธนาคารเป็นผู้รับเงิน และประทับตราธนาคาร
ใช้เบิกสวัสดิการศึกษาบุตรของ หน่วยงานผู้ปกครอง ได้เลย ไม่ต้องรอเปิดเทอม
เนื่องจาก หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้า,การประปา, ขสมก.
ใบเสร็จรับเงินมีอายุ 90 วัน และ 6 เดือน
สำหรับนักศึกษาที่ชำระผ่าน เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เซเว่น
ให้นักศึกษานำใบแจ้งยอดการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบเสร็จของเซว่น
มาเปลี่ยนเป็นใบเสร็จรับเงินลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์
ได้ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 กองคลัง ฝ่ายการเงิน