ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1599/2560 เรื่องการแต่ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
   อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
    1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    2.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    3.กรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพระดับสากล ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศรับสมัคร262.1 KiB151
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ166.2 KiB161
เอกสารหมายเลข 1-9264.7 KiB179

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.sci.rmutt.ac.th