รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกร อ่างทอง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการในการรับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีและตอบซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (845.8 KiB, 105 downloads)

แสดงความคิดเห็น