รวมช่องทางการติดต่อ

 
ประชุมวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์

 โครงการ Rticelt 2016 มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแพลตฟอร์มสำหรับนักวิจัยผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา EFL เพื่อแลกเปลี่ยนทฤษฎีใหม่การศึกษาวิจัยใหม่ ๆ การปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการในมุมมองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รูปแบบของการประชุมคือความหลากหลาย – อัตลักษณ์ของเรา หัวข้อการสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ของการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของบุคคลวัฒนธรรมความคิดและรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันที่เรานักการศึกษาเจรจาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของเรา
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 (CRDC 2017)

 จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัย ด้านพืชเขตร้อน และกึ่งร้อนและการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกัน รวมทั้งขยายขอบเขตในการพัฒนางานวิจัยให้กว้างขวาง มีการบรรยายและโปสเตอร์จากนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ รวมถึงจากนิสิต นักศึกษา ตลอดจนมีการมอบรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นแก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีการประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560

นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม
  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนางานการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  การประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557

การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการโดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นการประชุมวิชาการที่ มีการจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ที่มีความพร้อมหรือเป็นวาระพิเศษของสถาบันนั้นๆใน การแสดงความจ านงขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของมหาวิทยาลัยด้วย
  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)

เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย ให้มีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบด้วย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นกรรมการ

 

  รายการ INNOVATIVE VARIETY

ขอเชิญรับชมรายการ INNOVATIVE VARIETY ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถรับชมช่องรายการของทางสถานีได้หลากหลาย ได้แก่ ช่องทรูวิชั่น 49 และ 72 หรือ True PSI 63 นอกจากนี้ยังสามารถชมได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในเครือเจริญเคเบิล ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Smart SME” เพื่อการรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถชมรายการสดผ่านทางเว็บไซต์ www.smartsme.tv
โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559

โดยมีเป้าหมายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอาเซียนในตลาดโลก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน รวมถึงความร่วมมือ ในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบธุรกิจ โครงสร้างอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้นจึงเป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคามของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อม
  โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs Turnaround

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ถือได้ว่ามีบทบาทในการเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR)

ที่มุ่งเจาะเข้าสู่ระบบการจัดการธุรกิจตามมาตรฐานTQA เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coaching เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต
  โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ
กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560

การสนับสนุนและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมคัตเตอร์พืชและเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความต้องการของตลาดเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในศุภมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง ภายใต้ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้หน่วยงานทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อันมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
ศึกษาต่อ

1.การให้โควต้านักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยประสานกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการการศึกษา 2.มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเองโดยสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ 3.มหาวิทยาลัยให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

  สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร จัดการภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่าง เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ศิษย์เก่าสัมพันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

  กีฬามหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 114 สถาบัน และจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน เป็นเวลา 10 วัน
  ตลาดต้องชม

“ตลาดต้องชม” นี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นสถาบันการเงินในลักษณะกึ่งธุรกิจกึ่งสวัสดิการ  มีภารกิจในการส่งเสริมการออม  การบริการทางการเงิน  การส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  ตุลาคม  2536
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๒๒ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ โดยมีการดำเนินการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศนั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ คือ การค้นคว้าวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การค้นคว้าและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ ความสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาจะเกิดได้ต้องอาศัยกลุ่มนักวิจัย นักประดิษฐ์ที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ แหล่งทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ดังนั้น ระบบการจัดการที่ดีจะสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและการประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์
  หอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายในการจัดหอพักเพื่อรองรับนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดปริมณฑล ตลอดจน นศ. ที่มีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัวในด้านต่างๆ โดยมีการจัดหอพักให้เป็นลักษณะศูนย์การศึกษา และพักอาศัย คือ    จัดหอพักให้เป็นแหล่งพัฒนานิสัยให้เกิดความงอกงามทางด้านการเรียนรู้ทั้งชีวิตและวิชาการ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
  พิพิธพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว
  หอเกียรติยศราชมงคล

พิธีเปิดหอเกียรติยศราชมงคลธัญบุรี วันที่ 19 มกราคม 2558 ในงานครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูแล ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมนรูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศ และห้องปฎิบัติการขั้นสูง ให้บริการทางวิชาการทั้งงานวิจัย งานนวัตกรรม งานฝึกอบรม งานทดสอบ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยต่างๆ และดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการ ติดตามและประเมินผลการทำวิจัย
  เว็บไซต์การประหยัดพลังงาน green service

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี (ด้านกายภาพ) นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ในขณะนั้น) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE)
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับศักยภาพความพร้อมทางด้านสถานที่ อาคาร เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรซึ่งเพียบพร้อมด้วย   ความรู้และประสบการณ์หลากหลายวิชา ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีจุดแข็ง
Cluster แฟชั่นและสิ่งทอ

รัฐบาลมีนโยบายเร่งพัฒนาประเทศใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ 1) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  2) พลังงานทดแทน 3) ยานยนต์ 4) อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) แฟชั่น และ 6) อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรมบันเทิง บริการเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยว ดังนั้น อุตสาหกรรมแฟชั่นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาพร้อมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
  ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-On

ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคุณค่าความรู้ที่บุคลากรและองค์กรมีให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมขอองค์กรที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายความรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
  คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology)

คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) คือความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มากยิ่งขึ้น โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยี ผ่านช่องทางต่างๆ
บริการวิชาการและฝึกอบรม

ติดต่อขอความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน   ประสานงานการกระจายการฝึกอบรมด้านสารสนเทศไปยังหน่วยงานต่าง ดำเนินงานจัดทำโครงการฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรม ทาง Website ดำเนินการจัดอบรมโครงการด้าน IT, อบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานด้าน IT
  อาคารเรียนรวม 13 ชั้น

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เป็นอาคารที่รองรับการจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่การให้บริการ 13 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 22,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ห้องต่างๆดังนี้
     1) ห้องเรียน 54 ห้อง
     2) ห้องอบรมสัมมนา 2 ห้อง
     3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง
     4) ห้องเรียนนวัตกรรม(smart classroom) 6 ห้อง
     5) ห้อง Discussion 23 ห้อง
     6) ห้องพักอาจารย์ 5 ห้อง
  ระบบบริการให้คำปรึกษา กพน.

การบริการให้คำปรึกษา เป็นการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการเรียน ส่วนตัวและสังคม ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเงิน ความรักหรือ ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ
Radio RMUTT

สถานีวิทยุกระจายเสียง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ถือกำเนิดจากการทดลอง การส่งกระจายเสียง แบบ เอฟ. เอ็ม. มัลติแพลกซ์ จากการดำริของ นายสุรเดช วิเศษสุรการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ตามหลักสูตรให้แก่นักศึกษาฝึกหัดครู แผนกช่างวิทยุโทรคมนาคม วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา
  รวบรวมแหล่งข้อมูลแหล่งงาน ข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ 

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุกิจ SMEs โดย SME BANK ประกอบด้วย ความรู้ในการทำธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ แบบอย่างการลงทุน แบบประเมินศักยภาพ และอื่นๆ