ประกาศคณะกรรม การสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรม การสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๑๑๙๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสาารมวลชน สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับการสรรหา กำหนดการและขั้นตอนการสรรหากรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กำหนดประกาศรับสมัครหรือเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สามารถยื่นเอกสารได้ที่ ชั้น ๑ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่าง วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ดังเอกสารแนบดังต่อไปนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
กรอบแนวคิด การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน150.3 KiB94
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน83.1 KiB64
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน1.7 MiB105
แบบใบสมัครได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน180.2 KiB76

ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลการรับสมัครได้ที่ http://www.mct.rmutt.ac.th/