รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับวุฒิปวช.และ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิปวช.และ ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

 

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.

คลิกดูสาขาที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูระเบียบการ

 

ปฏิทินสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561 (ฉบับย่อ)

 

ระยะเวลา กิจกรรม
1 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 รับสมัครผ่าน www.info.rmutt.ac.th
7 มี.ค. 2561 ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบฯ
17 มี.ค. 2561 สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
22 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
24 มี.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์
27 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
29 มี.ค. – 10 เม.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
28 – 29 เม.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ
25 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา

คลิกเข้าสู่หน้าระบบรับสมัคร

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<