การสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1193/260 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะครุศาสตรือุตสาหกรรม ประกอบกับตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้กำหนดประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยกำหนดให้สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ระหว่าง วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศสรรหา (ฉบับสมบูรณ์)2.4 MiB220
ใบสมัครสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์207.1 KiB125