(ขยายเวลา)การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(ขยายเวลา) การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะกรรม การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ได้ประกาศกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ขยาย การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียนออกไปอีก ๒๐ วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=7072

แสดงความคิดเห็น