ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนย้ายข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งรับโอนที่รับโอน
1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ   อัตราเลขที่ 792
1.2 ตำแหน่งบุคลากร              อัตราเลขที่ 26
2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตร 7 (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
2.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยเรืออยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย
2.4 ไม่มีหนี้ทุนการศึกษา หรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และเงื่อนไขการรับโอน
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน-ย้ายขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0-2549-4913
และ 0-2549-4918 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 (เว้นวันที่ 9-12  มกราคม 2561) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=5895