โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ใน 4 กลุ่มงาน 7 อาชีพ  ประกอบด้วย กลุ่มนักพัฒนาระบบ (Developer) (นักพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซและเว็บ Web Programmer /Developer, นักออกแบบเว็บเพจ Web Design / Web Content  กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Hosting , Network & Security) นักบริหารจัดระบบด้านบริการเว็บไซต์ (Web Hosting Administrator)  ผู้บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านอีคอมเมิร์ซ (Security Administrator)  กลุ่มด้านการตลาด  (e-marketing , Special Platform) (นักการตลาดด้านอีคอมเมิร์ซ E-Marketing)  และกลุ่มทางด้านผู้ตรวจประเมินเว็บไซต์ (Audit , Consult) ผู้ตรวจประเมินเว็บไซต์ (Web Auditor) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (Coaching /Consultant)  ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 7 ชั้น เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวแล้ว บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง มองเห็นโอกาสและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ ประเมินผลิตภาพส่วนบุคคล และวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิชาชีพและความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้จัดการโครงการ

สนใจให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02 549 3084 เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th และ www.arit.co.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/TPQI-eCommerce